Privacy

Privacyverklaring Huis van het Kind

 

1. Bescherming van persoonsgegevens

Het huis van het Kind hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met je persoonlijke gegevens omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur.

2. Tot wie kan je je wenden met vragen?

Het Zorgbestuur Haacht, Wespelaarsesteenweg 85, is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele ambtenaar die je persoonsgegevens verwerkt wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke.Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kan je terecht bij de coördinator van het Huis van het Kind via het e-mailadres jeugd@haacht.be en/of het algemene adres privacy@haacht.be

3. Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Het Huis van het Kind verwerkt jouw persoonsgegevens om de dienstverlening en werking van het Huis van het Kind te kunnen uitvoeren. Dit werking houdt onder andere in:

- Opvoedingsondersteuning (o.a. organiseren van vormingen, voordrachten, enquêtes)

Het Huis van het Kind verwerkt je gegevens niet voor commerciële doeleinden. Noch gebruiken we jouw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat je hiervoor uw toestemming geeft.

 4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)? 

De coördinator van het Huis van het Kind heeft toegang tot je gegevens, evenzo de medewerkers van het team jeugd en welzijn van het zorgbestuur. Dit enkel voor de gegevens die zij nodig hebben in de uitvoering van hun taken.

5. Hoe worden jouw persoonsgegevens ingezameld?

 Wij verzamelen in eerste instantie enkel de gegevens die je zelf aan ons geeft.

 6. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

 Jouw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

7. Wat zijn jouw rechten?

 Je hebt het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over je verwerken. Hiervoor kan je de coördinator contacteren via het e-mail adres jeugd@haacht.be of via privacy@haacht.be contacteren. Het Huis van het Kind houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). Je hebt het recht om :

  • gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)
  • uw gegevens te (laten) wissen
  • de verwerking van uw gegevens te beperken
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
  • uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)
  1. Recht op intrekken toestemming

Je hebt steeds het recht om je toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op je toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin je jouw toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

    2. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als je het niet eens bent met de verwerking van je gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld kan je je wenden tot:

8. Rechtsgrond voor de verwerking van jouw gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan jouw persoonsgegevens mogen verwerkt worden.

Het Huis van het Kind werd opgericht op grond van het decreet inzake de organisatie van preventieve gezinsondersteuning van 29 november 2013 (Vlaamse Codex). Indien wij op basis van deze wetgeving je gegevens verwerken hebben wij je toestemming niet nodig.

Indien jouw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren zal deze aan je gevraagd worden. Wij beschouwen het invullen van een formulier als een actieve handeling waarbij je jouw toestemming geeft voor het doeleinde waarvoor elk formulier werd opgesteld.